Doe mee, denk mee, praat mee

Gelders Plussenbeleid

groei in omgevingskwaliteit

Provinciale Staten hebben 1 maart het Plussenbeleid vastgesteld. Het Plussenbeleid geeft kaders voor bestemmingsplannen. Het geeft aan hoe bij uitbreidingen van niet-grondgebonden veehouders meer oog moet zijn voor duurzaamheid. Dit door een goede dialoog met de omgeving over de uitbreiding. En ook door aanvullende investeringen in maatregelen voor dierwelzijn, milieu en/of ruimtelijke kwaliteit te vereisen.

Gemeenten gaan dit beleid verwerken in hun ruimtelijk beleid. Bestaande uitbreidingsmogelijkheden blijven bestaan totdat een bestemmingsplan geactualiseerd wordt in een gemeente.

De provincie gaat met die gemeenten, die dat willen, samenwerken aan het faciliteren van de uitwerking van het Plussenbeleid. Dit door informatie uit te wisselen. Vanaf maart vinden hierover nader met gemeenten gesprekken plaats.

 Kernpunten Plussenbeleid

  • Gelderland wil bijdragen aan duurzame ontwikkelingen in de veehouderij zonder dat dit ten koste gaat van verslechtering van natuur en leefomgeving. Veehouderijen kunnen bij uitbreiden een kwaliteitsslag maken. Dat is niet alleen voor het bedrijf een verbetering, maar ook voor de omgeving.
  • Uitbreiden in de niet grondgebonden veehouderijbedrijven is voorwaardelijk verbonden met – vanuit een goede ruimtelijke ordening ingegeven - aanvullende investeringen op het gebied ruimtelijke kwaliteit, milieu en dierenwelzijn én een goede dialoog met omgeving en gemeente.
  • Zodra deze aanpak  is meegenomen in het ruimtelijk beleid van de gemeente gaan bij uitbreidingen extra eisen gelden gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving.